Otázky v kategorii: Živnostenský zákon

počet otázek v kategorii: 165Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej o státních svátcích 2017

ID19557 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zajímá mne výklad zákona č. 223/2016 Sb. Jaká část provozovny (velkoobchod) patří do limitu 200m2? D

Vydání knihy vlastním nákladem

ID19355 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Spisovatel vydá vlastním nákladem knihu (je autorem díla). Může tuto svou knihu prodávat, pokud nemá živnostenský list? Může uplatnit veškeré náklady na vydání knihy (tisk, grafická spolupráce) hned v prvním roce, kdy mu tyto výdaje vznikly? V rámci autorského čtení bude část knih rozdána. Je třeba nějak evidovat rozdané výtisky?

Prodej sbírky za účelem financování činnosti neziskovky

ID19005 | | RNDr. Libor Fiala

Obecně prospěšná společnost získá umělecká díla od umělců a sběratelů (darem – oceněno znalcem + koupí za symbolickou korunu, což je pro nás úspornější, jelikož není třeba platit posudek), která budou prodána, přičemž výtěžek bude sloužit k financování hlavní činnosti. Pokud je předmětů více než jeden ročně, není zde riziko, že by prodej těchto děl mohl být posouzen jako podnikání, přestože jde o DHM a výtěžek si nerozdělují zakladatelé ani členové orgánů, ale je určen na financování veřejně prospěšné činnosti? Bylo by to jiné v případě, že by prodej zajistila osoba s živnostenským oprávněním (např. na smlouvu o zprostředkování prodeje)? Podléhá u o. p. s. příjem částek v hotovosti za tato prodaná díla EET? Pokud bude výtěžek po odečtení nákladů (hodnota stanovená znalcem u darovaných děl + cena zakoupených děl) kladný, bude jej potřeba zdanit? V případě, že ano a společnost by měla v roce prodeje uměleckých děl také výdaje na provoz (materiál, služby, nájmy, energie) + na hlavní činnost, byla by výsledná částka ke zdanění snížena o tyto výdaje? Nebo by byl zdaněn celý výtěžek, jelikož výdaje přímo nesouvisí s prodejem?

DPFO a přerušení živnosti

ID19246 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Klient k datu 1. 1. 2016 přerušil živnostenské podnikání. Za rok 2016 podává daňové přiznání, kde jsou zahrnuty příjmy dle § 6 a § 9. Může uplatnit vzniklou daňovou ztrátu z podnikání podle § 7 z minulých roků, pokud je živnost přerušená? Myslím, že ano, ale jen do výše ř. DPFO 41a. 

Živnost na překladatelskou činnost

ID19016 | | Ing. Martin Děrgel

Mám živnostenský list na překladatelskou a tlumočnickou činnost. Dělám překlady pro různé firmy. Práce mi sice chodí "kus od kusu", ale je to podobné, jako když stavební firmě chodí zakázky. Z mého pohledu je to soustavná činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, je to můj hlavní zdroj příjmů. V článku tuším od Ministerstva financí stálo, že je možné vykonávat autorskou činnost i jako podnikání na živnostenský list, a pokud existují dvě možnosti, může si člověk vybrat. Jde mi o výdaje stanovené paušálem, které jsou pro podnikání v současné době výhodnější než u autorských honorářů. Ovšem ta výhodnost je relativní. Pokud si již jednou pořídím živnostenský list na překlady, patrně není cesty zpět a je třeba překlady i v dalších letech brát jako soustavné podnikání, a pokud by v budoucnosti novela zákona např. stanovila povinnost minimální daně (což už zde bylo), budu tuto povinnost mít, přestože by pak pro mě mohly být výhodnější autorské honoráře.

Moje otázka tedy zní: pokud mám živnostenské oprávnění na překládání, všechny překlady do ní zařadím a využiji paušální výdaje, je to tak v pořádku? Nemůže se stát, že finanční úřad řekne, že překlady musí být uvedeny jako autorský honorář, přestože mám živnost? (Je někde v zákoně uvedeno, že z překladatelské a tlumočnické činnosti v rámci živnosti jsou vyloučeny autorské honoráře? ... hranice je totiž křehoučká a podle mého názoru je překlad autorským dílem téměř vždy, snad s výjimkou strojového překladu.)

Doplnění dotazu "Změny u fotovoltaických elektráren" z 15. 2. 2017 (ID 18796)

ID18853 | | Ing. Jiří Nigrin

Poplatníkovi plynou příjmy ze zaměstnání dle § 6 a je to jeho hlavní činnost, dále má ještě příjmy z vedlejší činnosti dle § 7 a vede daňovou evidenci. V roce 2016 v daňové evidenci též evidoval příjmy i výdaje z FVE. Jak postupovat v roce 2017? Pokud příjmy z FVE se budou zdaňovat dle § 10 je nutno je dále zahrnovat do vedení daňové evidence nebo stačí vést jen záznam o příjmech a výdajích z FVE? Ještě prosím blíže vysvětlit a odpovědět na moji poslední otázku z původního dotazu, vytvořeného dne 13.02.2017: "Jak to bude s příjmy dle § 10, plynoucí jen z FVE, pokud budou tyto vyšší než 30 000 Kč?" K této otázce uvádím konkrtétní skutečnost: Fotovoltaická elektrárna je umístěna na střeše rodinného domu, který je ve spoluvlastnictví manželů a kde společně bydlí. Mohou si tak příjmy z FVE rozdělit na každého z nich a pokud ano, tak jakým dílem? Z Vaši odpovědi na můj dotaz z 13.02.207 uvadíte (jde o 3. větu): "ZDP však příjmy z provozu fotovoltaických elektráren, k němuž není vyžadována licence zařazuje do § 10." Pokud však poplatník má vydanou licenci ERÚ na výrobnu do 10 kW, která byla uvedena do provozu v roce 2010 a příjmy z FVE nepřekročily 30 000 Kč za rok 2016, je tam možna volba zdanění dle § 7 nebo § 10 dle přechodného ustanovení?, protože mě mate věta v § 10 písm. a) "ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem" (ERÚ). 

Sídlo firmy v bytě

ID18776 | | Ing. Christian Žmolík

V poslední době se stále více rozšiřuje tzv. práce z domu. Je možné, aby firma zpracovávající účetnictví měla sídlo firmy v bytě? Jedná se prakticky o malou rodinnou firmu, kde jsou 4 zaměstnanci z rodinných příslušníků a 1 účetní, která dochází do kanceláře jen občas. Byt je dostatečně veliký a rozdělen tak, že je možné kancelář v bytě mít. Majiteli bytu firma vyplácí nájem v ceně obvyklé a jen za prostor kanceláře.

Rozsah odpovědnosti odpovědného zástupce

ID18657 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké povinnosti má odpovědný zástupce? Za co všechno ručí, pokud něco se stane?

Pronájem nemovitosti

ID18506 | | JUDr. Vlasta Víghová

Musí mít fyzická osoba, která pronajímá nemovitost a dál ji najímá na tuto činnost živnostenský list, nebo může zdaňovat podle § 9 a nemusí být u toho živnostník? Paní živnostnice měla dvě činnosti, pronajímala velkou nemovitost, v části měla prodejnu (a na to živnostenský list) a zbylé části najímala dalším jednotlivcům. Nyní s obchodem končí, ale zůstává jí ještě na dva roky pronájem a další nájem nemovitosti. Může si úplně zrušit živnost?

Umělecké výkony dle autorského zákona a návrhy kostýmů

ID18338 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Poplatník uskutečňuje umělecké výkony dle autorského zákona a na tuto činnost nepotřebuje živnostenské oprávnění. Příjmy zdaňuje 40 % dle § 7 daně z příjmu. Kromě této činnosti vytváří i návrhy na kostýmy na tato vystoupení a u některých provádí i došívání. Lze tyto návrhy a došívání zařadit též do zdaňování podle § 7 odst. 1 písm. c) nebo by mělo být jiné řešení, třeba § 10, anebo je třeba živnostenské oprávnění?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru