Otázky v kategorii: Zemědělství

počet otázek v kategorii: 7Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej pozemku

ID19582 | | Ing. Zdeněk Morávek

Fyzická osoba, zemědělská výroba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. V září 2016 jsem prodal Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, některé pozemky pro stavbu obchvatu obce. Dne 30. 6. 2015 vydáno územní rozhodnutí, které nabylo 11. 8. 2015. Úhrada kupní ceny provedena v březnu 2017. V kupní smlouvě je uveden tento odstavec:  „Prodávající prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá jako fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a nebylo do kupní ceny zahrnuto DPH. Některé pozemky jsem nabyl ve lhůtě do pěti let od Pozemkového fondu na splátky a tyto splátky uvádím v daňové evidenci. Ostatní pozemky jsem nakoupil před pěti lety popř. zdědil a není o jejich pořízení nikde účtováno (nemám je evidované na kartě HM ani o pořízení nebyl proveden zápis v daňové evidence nebo záznamní povinnosti k DPH).“

Prosím o posouzení, zda jsem z prodeje pozemků v rozdělení dle pořízení měl odvést DPH (v kupní smlouvě se s tím nepočítalo), a z pohledu daně z příjmů, zda mám příjem zdanit v § 7 nebo § 10 a zda se na osvobození od prodeje vztahuje lhůta 5 let od nabytí nebo se na ně nahlíží jako majetek v obchodním majetku.

Daň z příjmu fyzických osob

ID19658 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Podnikatel měl příjmy ze své podnikatelské činnosti (realitní činnost), které uvedl v § 7. Kromě toho má vlastní les a příjmy z tohoto lesa uvedl do § 10. Dále do § 10 uvedl prodej býka. Ale údajně dle požadavku SZIF (nebo nějakého podobného úřadu) se musel právě kvůli tomu býkovi nechat registrovat jako SHR. Finanční úřad nyní toto přiznání rozporuje a tvrdí, že by jak příjem z prodeje býka, ale i příjem z prodeje dřeva měl mít uveden v § 7. Jednou prý má registraci jako SHR a tím se není o čem bavit. Že příjem z prodeje býka je nahodilý, ale že právě kvůli tomu je registrován, bych ještě s obtížemi dokázal pochopit, že by tento příjem spadal do § 7. Ale příjem z vlastního lesa zařadit do § 7 se mi zdá nesprávný. Lze někde najít řádnou zákonnou oporu pro tvrzení správce daně, tedy pro to, že tyto dva příjmy jsou příjmy z podnikání? Mně osobně to přijde jako nezákonné. 

Zdanění podpory na snížení jistiny na nákup půdy

ID19370 | | Ing. Zdeněk Morávek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen PGRLF) m. j. poskytuje v souladu se schválenými programy (např. v rámci programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru,) podporu na snížení jistiny investičních úvěrů, přičemž podporou se rozumí poskytnutí finančních prostředků PGRLF určených na snížení jistiny investičního úvěru na nákup zemědělské půdy. Musí se tato podpora zdaňovat? 

Vypořádání dotace v daňové evidenci

ID19314 | | Ing. Zdeněk Morávek

Podnikající zemědělec, který vede daňovou evidenci, pořídil a zaplatil v roce 2016 drobný majetek ve výši 74 000 Kč a odpisovaný majetek ve výši 390 000 Kč - na vše dohromady mu byla přiznána dotace ze SZIF ve výši 135 000 Kč. Jak vypořádat z daňového hlediska tuto dotaci, když drobný majetek byl v celé výši zahrnut do daňových výdajů roku 2016 a odpisovaný majetek byl také zahrnut v plné výši do daňových odpisů roku 2016 (vstupní cenu jsme neponižovali o částku dotace). Oznámení o výši poskytnuté dotace jsme od SZIF obdrželi až v lednu 2017 a následně byla dotace zaslána na náš účet. Dotace je poskytnuta z národních zdrojů i ze zdrojů EU. Jak celé daňově vypořádáme?

Ustájení koní

ID19204 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vlastní stáje, sama vypěstuje krmení, nakoupí podestýlku. Její hlavní příjem je z ustájení cizích koní, o které se stará. Koně musí nakrmit, držet v čistotě a denně projíždět. Za to jí platí majitelé koní. Může tato fyzická osoba uplatňovat 80% paušál jako u zemědělské činnosti? Spadá ustájení koní do zemědělské činnosti?

Ocenění narozených zvířat v jednoduchém účetnictví (daňové evidenci)

ID18894 | | Ing. Zdeněk Morávek

Soukromý zemědělec, vede jednoduché účetnictví, dříve daňovou evidenci, plátce DPH. Řešíme, jak ocenit přírůstky zvířat z vlastního chovu, což se projeví ve výkazu majetku jako zásoby, a možný dopad na výši daně z příjmu v případě ukončení podnikání anebo přechodu na paušální výdaje, kdy by musel tyto zásoby dodanit. Jaká je dále také souvislost s DPH? 

Pronájem pole - zemědělec

ID18920 | | Ing. Zdeněk Morávek

Zemědělec pronajmul v roce 2016 pole. Může pronájem tohoto pole zahrnout do § 9, anebo musí tento příjem zahrnout do § 7 k ostatním příjmům z podnikání? Hospodaří na pozemcích, které nikdy nevložil do obchodního majetku, ale příjmy ze sklizně zdaňuje v § 7. Mám informaci takovou, že soukromý zemědělec není povinen vkládat pozemky, na kterých podniká, do obchodního majetku. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru