Otázky v kategorii: Zákon o obchodních korporacích

počet otázek v kategorii: 201Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Smlouva o výkonu funkce

ID19641 | | JUDr. František Muška

Musí být ve smlouvě o výkonu funkce jednatele uveden počet odpracovaných hodin v měsíci, za který přísluší stanovená odměna? A pokud ano, je nutné tyto hodiny nějak vykazovat či evidovat? 

Převod podílu v s.r.o.

ID19600 | | Ing. Ivana Pilařová

S.r.o. původně 2 jednatelé (= 2 společníci). Nyní na základě rozhodnutí valné hromady, byl jeden jednatel (společník) odvolán, tzn. že nyní společnost má jednoho jednatele (společníka). Podíl bývalého společníka byl převeden na stávajícího společníka na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu. Jak se tato skutečnost promítne do účetnictví?

Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

ID19552 | | JUDr. Marcela Smutná

V naší společnosti nově uzavíráme Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva (ne klasickou pracovní smlouvu). Vztahuje se v pracovních vztazích, pokud není ve Smlouvě o VFPP výslovně uvedeno, ustanovení zákoníku práce a souvisejících předpisů? Např. povinnost vstupní lékařské prohlídky, nároku na dovolenou apod.? 

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění z pohledu smlouvy o výkonu funkce

ID19546 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnavatel, právnická osoba s. r. o., přispívá jednateli společnosti na základě funkce o výkonu jednatele jistou částkou na životní pojištění od roku 2016. Smlouva o výkonu funkce jednatele je v minimální výši, a to 500 Kč měsíčně, jelikož firma se pohybuje ve ztrátě. Je z hlediska DZP příspěvek zaměstnavatele nákladem společnosti a současně tento příspěvek nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění? Mohla by být i smlouva o výkonu funkce bezplatná a zaměstnavatel by mohl i přesto přispívat na životní pojištění jednatele a nemuselo by se odvádět sociální a zdravotní pojištění? 

Výplata podílu na zisku - s. r. o.

ID19536 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost (s. r. o.) se na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 31. 5. 2017 rozhodla výplatit podíl na zisku za rok 2016 ve výši 1 mil. Kč. K jakému nejpozdějšímu datu je potřeba zaplatit srážkovou daň a vyčerpat podíl na zisku? Může být čerpán zisk postupně, např. až do konce roku 2017 (zaplacená srážková daň bude odvedena v řádném termínu celá, ale čerpání podílu na zisku bude probíhat postupně v průběhu celého roku, jak dovolí finanční možnosti společnosti)?

Cestovní náhrady jednatele

ID19470 | | Josef Rajdl

Jednatel společnosti s. r. o. jede z titulu své funkce do jiného města na jednání a vznikají mu z toho náklady (jízdenka vlakem). Musí být jednateli tak jako běžnému zaměstnanci vystaven cestovní příkaz se stravným, nebo je možné takto vzniklé náklady pouze jednoduše bez cestovního příkazu účtovat do nákladů? Jednateli z titulu funkce neplynou odměny, je ale u s. r. o. zaměstnaný na HPP (jako rozpočtář staveb). 

Čerpání benefitů jako alternativa výplaty podílu z nerozděleného zisku

ID19220 | | Ing. Jiří Vychopeň

Účtuji s. r. o. Kumuluje se nám částka nerozděleného zisku. Odmítáme vyplácet podíly společníkům kvůli odvodu 15% srážkové daně. Je možné vyčerpat podíl na nerozděleném zisku formou úhrady kulturních a sportovních vyžití společníků? Má taková forma čerpání podílu na nerozděleném zisku oporu v zákoně? Jaké má taková forma čerpání podílu na zisku daňové dopady na firmu či společníka?

Konsolidovaná účetní závěrka

ID19206 | | Ing. Matěj Nešleha

Podnikatel, fyzická osoba zapsaná v OR, je zároveň jediným společníkem v dalších dvou společnostech s. r. o. Součet aktiv a počtu zaměstnanců těchto tří firem přesáhl kritéria pro konsolidovanou účetní závěrku, ani jedna firma nemá v současné době povinný audit. Musí fyzická osoba provést konsolidovanou účetní závěrku a musíme provést audit ve všech společnostech? 

Konsolidovaná účetní závěrka

ID19087 | | Bc. Michaela Hauzarová

Musíme sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za předpokladu že:

- celek tvoří 5 jednotek, z nichž jedna je ovládající osobou,

- překračují netto aktiva,

- nepřekračuje počet zaměstnanců,

- obrat čtyř společností je 180 mil. Kč a obrat ovládající společnosti, která ale fakturuje pouze do dceřiných společností konsolidačního celku, je 50 mil. Kč.

Podléhá ovládající jednotka auditu za rok 2016, jestliže kritéria překročila v letech 2014 a 2015, ale nikoli v roce 2016?

Příplatek k základnímu kapitálu

ID19082 | | RNDr. Libor Fiala

Jedná o obchodní korporace založené před rokem 2014 podle ObchZ, které se nepodřídily ZOK. Pokud se společníci dohodnou na dobrovolném příspěvku mimo základní kapitál a valná hromada toto schválí, je nutný notářský zápis a ověřené podpisy na dohodě o poskytnutém příspěvku? Tento notářský zápis není nutný u korporací, které byly založeny po roce 2014?

Lze i takto započítat – MD 355/D 413, MD 365/D 355, MD 413/D 429. Pokud by nedošlo k započtení a dobrovolný příspěvek by chtěli společníci zpět, nesměla by mít společnost neuhrazené ztráty minulých let? Příjem by se snížil o nabývací cenu podílu a výplata by podléhala 15% dani? Stejné zdanění by bylo při výplatě rezervního fondu společníkům?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru