Otázky v kategorii: Účetnictví

počet otázek v kategorii: 3581Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměna za odběr zboží z hlediska DPH a daně z příjmů

ID19786 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. uzavřela se svými zákazníky smlouvu o spolupráci, kdy za určité odebrané množství zboží dostane zákazník odměnu formou určitého zboží ze skladu (ne finanční prostředky), např. stříkací pistole a jiné příslušenství. Jak správně postupovat z hlediska DPH a z hlediska DZP, abychom neporušili zákony? 

Platba za ubytování nad rámec 3 500 Kč

ID19784 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pokud zaměstnavatel platí zaměstnanci ubytování a částka je vyšší než 3 500 Kč, tak rozdíl - v mém případě 2 000 Kč - se připočítává do hrubé mzdy, anebo je to jen zdanitelná náhrada, ze které se odvádí daň + zdravotní + sociální pojištění, ale nepřipočítává se do hrubé mzdy?

Prokázání vstupní ceny dlouhodobého majetku

ID19723 | | Ing. Jan Ployer

Daňový poplatník zakoupil v rámci svého podnikání několik nemovitostí. Některé jsou v 5. a některé v 6. odpisové skupině. Průběžně na nemovitostech provádí technická zhodnocení, v podstatě každý rok několik. Daňovým výdajem/nákladem je pak uplatněný daňový odpis ze vstupní/zvýšené vstupní ceny majetku. Lze oprávněně po podnikateli požadovat doložení vstupní ceny majetku po celou dobu odepisování, tedy např. i po 30., 40. letech, kdy ještě bude odepisování probíhat? Není to v rozporu s některou ze zásad daňového řádu, neúměrný požadavek na poplatníka (to aby si poplatník koupil další nemovitost jako archiv, navíc, v jakém stavu budou doklady po 30 letech)? 

Doplnění dotazu

ID19689 | | Ing. Zdeněk Morávek

Pokud by u ředitele OPS, který svou funkci vykonává zdarma, byly náklady na vzdělání související s činností OPS příjmem podléhajícím zdanění, bylo by možné, aby OPS vyplatila řediteli příspěvek na vzdělání? Ředitel by pak do daňového přiznání zahrnul příspěvek na vzdělání a úhradu vzdělání. Byl by takový příspěvek řediteli, který tedy patrně není považován za zaměstnance (nepobírá mzdu), daňově uznatelným výdajem i pro OPS?

Účtování forwardů a tzv. leveraged forwardů CZK vůči více měnám

ID19563 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Účtujeme o nákupu a prodeji cizí měny vůči CZK, někdy se jedná o obchody kombinované - tj. prodáváme např. RUB a nakupujeme EUR. V rámci uzavřených obchodů jsou na konfirmacích uvedené termínové (forwardové) kurzy pouze vůči těmto měnám navzájem, ale do účetnictví bych samozřejmě měla promítnout i jejich vztahy vůči CZK. Nenašli jsme postup účtování, všude se řeší jen účtování jedné měny vůči CZK. Pokud mám jednodušší příklad: konfirmace na prodej 1 000 EUR za CZK s vypořádáním dne 6. 2. 2017 ve vypořádacím kurzu v poměru 26,95 EUR/CZK s tím, že kurz ČNB k datu sjednání 27,00 EUR/CZK. V podrozvahové evidenci zaznačím na účet 751 (Pohledávky z deviz. forwardů) částku dle vypořádacího kurzu 2 695 CZK proti účtu 790 (pomocný účet) a zároveň závazek na účtu 752 (Závazky z deviz. forwardů) v částce aktuálního kurzu 2 700 CZK proti účtu 790. K datu 31. 12. 2016 mi banka pošle informaci o ocenění s tím, že aktuální reálné ocenění je mínus 95 CZK, tj. zaúčtuji na účet 567 (Nákladní z derivátových operací) tuto částku proti účtu 373 (Závazky z pevných termínových operací). K datu vypořádání obchodu, tj. 6. 2. 2017, bude-li kurz ČNB např. 26,60 CZK/EUR budu účtovat 2 695 CZK jako MD na bankovní účet v CZK, výdaj D z eurového bankovního účtu 2 660 CZK a rozdíl na straně D 35 CZK na účet 373, následně pak musím ještě vyloučit z podrozvahy tento forward zápisem 790/751 a 752/790.  Pokud budu účtovat ve dvou, resp. třech různých měnách, tak si s tím nevím rady kvůli vztahu k CZK. Navíc se v r. 2016 objevily i typy obchodů nejenom forwardové, ale i leveraged forwardy, kdy podle hodnoty aktuálního kurzu ČNB CZK/EUR máme právo či povinnost prodat určité množství, které se může pohybovat v rozmezí např. od 100 tis. EUR do 150 tis. EUR. Prosím o sdělení možného řešení v účetnictví.  

Zpětný leasing v EUR

ID19654 | | Ing. Martin Děrgel

Spol. s r. o., zakoupila v 05/2017 stroj z IT v EUR. Tento stroj za měsíc prodala společnosti, která jí poskytla zpětný leasing. I prodejní faktura, stejně tak jak hodnota leasingu, akontace i měsíční splátky jsou v měně EUR. Společnost účtuje denním kursem ČNB.

1. Kam zaúčtovat nákup stroje a následně jeho prodej v dalším měsíci?

2. Každou transakci účtujeme denním kursem, tudíž vznikají kursové rozdíly - jak z nákup vs. prodej, tak i jednotlivé splátky. Je to tak správně nebo lze pro tyto účely použít jeden stanovený kurz, např. kurs nákupu stroje?

3. Akontaci rozlišujeme časově nejen na roky, ale z důvodu cashflow i na měsíce. Máme každý měsíc účtovat část akontace denním kursem např. k prvnímu dni v měsíci nebo můžu použít nějaký jednotný a jaký?

Dotace - daně

ID19768 | | Ing. Petra Konderlová

Podnik žádá o dotaci na stroj. Podléhá dotace daňové povinnosti?

Mikro účetní jednotka - účetní závěrka bez výkazu zisku a ztráty ve sbírce listin

ID19741 | | Ing. Matěj Nešleha

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění uvádí v § 21a odst. 9, že malé a mikro účetní jednotky mohou (za splnění ostatních podmínek) ve sbírce listin zveřejnit účetní závěrku bez výkazu zisku a ztráty. Účastnil jsem se semináře, kde bylo vysvětlováno prezidentkou svazu účetních, že se tím pádem nebude jednat o účetní závěrku ale o VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. Toto je mi všechno jasné, ale nyní když jsem se začetl přímo do znění zákona narazil jsem v § 21a i na odstavec 10. Tam se ale zase říká, že pokud se bude účetní jednotka prezentovat POUZE vybranými údaji z účetní závěrky, musí to tam být toto uvedeno, a to SOUČASNĚ S INFORMACÍ VE KTERÉ SBÍRCE LISTIN VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU je závěrka (myšleno kompletní!) založena. Můžete mi tedy objasnit, jak jsou tyto dva odstavce myšleny? Pokud zveřejním ve sbírce listin pouze ony vybrané údaje z účetní závěrky (tj. bez výkazu zisku a ztráty) musím tam ale zároveň uvést ve které sbírce listin je založena kompletní závěrka, kterou nemám povinnost, do sbírky listin dle odstavce 9 vůbec zakládat!? Jak máme tedy postupovat? Zveřejnit vybrané údaje z účetní závěrky s tím, že nemáme povinnost kompletní závěrku zveřejnit? Nebo se nic nemění a musíme zveřejnit i výkaz zisku a ztráty který dle odst. 9 zveřejňovat nemusíme?

Doplňující otázka i dotazu ID č. 19576 - Prodej dřeva z koupeného pozemku

ID19748 | | Ing. Zdeněk Morávek

Ještě bych se ráda zeptala, jak se proúčtuje případný prodej dřeva z koupeného lesa? 

Účtování zvířat (koně)

ID19746 | | Ing. Martin Děrgel

Koupili jsme do firmy 3 koně: první kůň má 1 rok - cena 26 000 Kč, druhý kůň má 2 roky - cena 35 000 Kč, třetí kůň má 3 roky - cena 39 000 Kč. Každý kůň má průkaz koně. Jak mám prosím účtovat a odpisovat? Koni nejsou dostihoví, ale pouze pro vození dětí. Klíčová slova: Dle § 7 odst. 5 vyhlášky 500/2002 Sb., platí, že dlouhodobým hmotným majetkem jsou dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Má-li tedy účetní jednotka stanoven limit 40 000 Kč pro dlouhodobý majetek, nebude se v daném případě jednat o dlouhodobý majetek ani u jednoho z koní. Pokud nejsou nakoupení koni dlouhodobým majetkem, pak o nich účtujeme jako o zásobách – dle § 7 odst. 5 též vyhlášky – k tomu blíže § 9 odst. 4 téže vyhlášky. Z hlediska daní z příjmů se jedná o dlouhodobý majetek pouze, pokud hodnota dospělého zvířete překročí hodnotu 40 000 Kč – viz § 26 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů. Můžete mi prosím poradit jak to mám zaúčtovat? Včetně předkontací. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru