Otázky v kategorii: Správa daní a poplatků

počet otázek v kategorii: 322Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prokázání vstupní ceny dlouhodobého majetku

ID19723 | | Ing. Jan Ployer

Daňový poplatník zakoupil v rámci svého podnikání několik nemovitostí. Některé jsou v 5. a některé v 6. odpisové skupině. Průběžně na nemovitostech provádí technická zhodnocení, v podstatě každý rok několik. Daňovým výdajem/nákladem je pak uplatněný daňový odpis ze vstupní/zvýšené vstupní ceny majetku. Lze oprávněně po podnikateli požadovat doložení vstupní ceny majetku po celou dobu odepisování, tedy např. i po 30., 40. letech, kdy ještě bude odepisování probíhat? Není to v rozporu s některou ze zásad daňového řádu, neúměrný požadavek na poplatníka (to aby si poplatník koupil další nemovitost jako archiv, navíc, v jakém stavu budou doklady po 30 letech)? 

Doplnění dotazu

ID19689 | | Ing. Zdeněk Morávek

Pokud by u ředitele OPS, který svou funkci vykonává zdarma, byly náklady na vzdělání související s činností OPS příjmem podléhajícím zdanění, bylo by možné, aby OPS vyplatila řediteli příspěvek na vzdělání? Ředitel by pak do daňového přiznání zahrnul příspěvek na vzdělání a úhradu vzdělání. Byl by takový příspěvek řediteli, který tedy patrně není považován za zaměstnance (nepobírá mzdu), daňově uznatelným výdajem i pro OPS?

Pronájem části budovy fyzickou osobou právnické osobě s platbou předem

ID19514 | | Ing. Christian Žmolík

Fyzická osoba je majitelem domku, kde je umístěno sídlo právnické osoby. Tato fyzická osoba - pronajímatel je současně společníkem právnické osoby. Dohoda o nájmu zní, že nájemník zaplatí pronajímateli nájem na 10 let dopředu. Na základě tohoto ujednání došlo též k platbě. Fyzická osoba zdanila celý příjem na 10 let předem v DPFO za rok 2016, u právnické osoby je tento výdaj rozlišen do daňově uznatelných nákladů na 10 let. V roce 2016 je tedy daňově účinným výdajem 1/10 celkové ceny. Předpokládáme, že je to z účetního hlediska správně, protože u fyzické osoby se jedná o evidenci příjmů dle § 9 (řádně zdaněno vše). Máme však obavu, zda se z právního hlediska nedá konstatovat, že by se mohlo jednat o zastřený stav věci, tedy, že se jedná o bezúročnou půjčku společníkovi. Jaký je váš názor?

Dodatečné daňové přiznání právnických osob za rok 2014

ID19503 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma musí podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014, snížit výnos a v rozvaze DPH a stav v pokladně řešit půjčku z důvodů rekonstrukce účetnictví. A tím, ze se změní rozvaha a vysledovka roku 2014 musí firma také změnit rozvahu následující roky až do roku 2017 k 1. 1.? Potřebuji, aby ta oprava z r. 2014 byla v rozvaze i k 1. 1.2017. Jedná se o půjčku do pokladny z toku 2014. 

Prodej předmětu v rámci veřejné sbírky a DPH

ID19122 | | Ing. Zdeněk Morávek

Nezisková organizace, která není plátcem DPH, obdrží darem umělecké dílo. Toto dílo, se souhlasem dárce, prodá v rámci veřejné sbírky (prodej předmětů). Výše příspěvku do veřejné sbírky je 100 % prodejní ceny. Zahrnuje se přijatá částka do obratu pro registraci k DPH?

Dodatečný platební výměr

ID19194 | | Ing. Pavel Matějka

V březnu 2017 byl společnosti doručen dodatečný platební výměr na dodatečně doměřenou daň z příjmu právnických osob. Proti tomuto platebnímu výměru se hodláme odvolat. V souvislosti s tímto odvoláním bychom se rádi zeptali na tyto otázky:

1) Je možné v rámci podaného odvolání doložit nějaké nové důkazní prostředky (existuje k této oblasti nějaká soudní judikatura)?

2) Kdy musíme nejpozději zaplatit tuto dodatečně doměřenou daň (společnost bude v případě zamítnutého odvolání podávat žalobu ke krajskému soudu)? Je možné, že správce daně ihned po eventuálním zamítnutém odvolání přistoupí k výkonu daňové exekuce a bude požadovat úhradu dodatečně doměřené daně?

Vrácení přeplatku z daně z příjmů fyzických osob - zaměstnanec

ID19102 | | Ing. Petra Konderlová

Může finanční úřad (dále jen „FÚ“) vrátit přeplatek na dani z příjmů fyzických osob na jiný bankovní účet než je účet poplatníka - např. na účet druhého z manželů? Jedná se o zaměstnance, který nepodniká a nemá jiné příjmy (nemá tedy u FÚ registrován žádný účet). Je potřeba FÚ dokládat smlouvu o zřízení takovéhoto účtu i u zaměstnanců?

Datová schránka

ID18971 | | Ing. Pavel Matějka

Je pravda, že kdo má datovou schránku, je povinen podávat daňová přiznání přes tuto datovou schránku? Případně, že ano, prosila bych o sdělení, kterých daňových přiznání se to týká. Údajně je za nesplnění této povinnosti pokuta 2 000 Kč. Také se chci zeptat, pokud jsme organizace a máme datovou schránku i kvalifikovaný elektronický podpis, můžeme podat daňové přiznání elektronicky s použitím kvalifikovaným elektronického podpisu (a ne přímo datovou schránkou)?

Zaúčtování záloh na daň z příjmu právnické osoby

ID18897 | | Bc. Michaela Hauzarová

Jakými účty v účetnictví mám účtovat o záloze na daň z příjmů PO? Za r. 2015 byla daňová povinnost 88 160 Kč, tzn. v 6/2016 firma uhradila zálohu 40 %, tj. 35.300 Kč, další zálohu v 12/2016 firma neuhradila. V 1/2017 přišlo vyrozumění FÚ o převedení přeplatku na dani silniční 1.585 Kč na úhradu nedoplatku daně z příjmu právnických osob ke dni 6. 2. 2017 ve výši 35.278 Kč (zřejmě jsou započteny již nějaké úroky z prodlení). Měl by být zaznamenán v účetnictví předpis na částku povinné zálohy ve výši 70.600 Kč, popř. jakými účty?

Přerušení podnikání

ID18642 | | Ing. Jiří Vychopeň

V říjnu 2016 došlo k přerušení podnikání fyzické osoby (činnost zprostředkování prodeje nemovitostí). V lednu 2017 vyzval odběratel této fyzické osoby k vystavení faktury, neboť na základě činnosti fyzické osoby v roce 2016 a zároveň splnění podmínek došlo k nároku na provizi v roce 2017. Ve smlouvě je však povinnost vystavit vůči odběrateli fakturu a na základě té dojde k úhradě provize. Je možné, že tyto provize budou dobíhat do konce roku 2017. Pokud fyzická osoba do dne podání přiznání neobnoví podnikání, pak tyto příjmy by měla zdanit v roce 2016 (respektive v jakém období příjmy zdanit)? Jde o to, že pohledávka vznikne až v roce 2017 a fyzická osoba nezná její výši. Může fyzická osoba tuto činnost z roku 2016 v roce 2017 vyfakturovat, i když má přerušené podnikání? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru