Otázky v kategorii: Obchodní právo

počet otázek v kategorii: 552Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Čistý zisk

ID19696 | | Ing. Miroslava Kočová

Akciová společnost měla za rok 2016 zisk, jako účetní nemám stanovy (nejsou v OR, paní majitelka společnosti je má uložené v bance) ani rozhodnutí valné hromady ohledně čistého zisku. Jak mám postupovat, co smím a co nesmím, smím vytvořit rezervní fond a zůstatek čistého zisku přeúčtovat na úhradu ztrát minulých let, nebo mám zůstatek přeúčtovat do nerozděleného zisku minulých let?

Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

ID19552 | | JUDr. Marcela Smutná

V naší společnosti nově uzavíráme Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva (ne klasickou pracovní smlouvu). Vztahuje se v pracovních vztazích, pokud není ve Smlouvě o VFPP výslovně uvedeno, ustanovení zákoníku práce a souvisejících předpisů? Např. povinnost vstupní lékařské prohlídky, nároku na dovolenou apod.? 

Prodej o státních svátcích 2017

ID19557 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zajímá mne výklad zákona č. 223/2016 Sb. Jaká část provozovny (velkoobchod) patří do limitu 200m2? D

Pronájem části budovy fyzickou osobou právnické osobě s platbou předem

ID19514 | | Ing. Christian Žmolík

Fyzická osoba je majitelem domku, kde je umístěno sídlo právnické osoby. Tato fyzická osoba - pronajímatel je současně společníkem právnické osoby. Dohoda o nájmu zní, že nájemník zaplatí pronajímateli nájem na 10 let dopředu. Na základě tohoto ujednání došlo též k platbě. Fyzická osoba zdanila celý příjem na 10 let předem v DPFO za rok 2016, u právnické osoby je tento výdaj rozlišen do daňově uznatelných nákladů na 10 let. V roce 2016 je tedy daňově účinným výdajem 1/10 celkové ceny. Předpokládáme, že je to z účetního hlediska správně, protože u fyzické osoby se jedná o evidenci příjmů dle § 9 (řádně zdaněno vše). Máme však obavu, zda se z právního hlediska nedá konstatovat, že by se mohlo jednat o zastřený stav věci, tedy, že se jedná o bezúročnou půjčku společníkovi. Jaký je váš názor?

SVJ - pronájem pozemku ve spoluvlastnictví členů SVJ

ID19460 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může po právní stránce výbor SVJ uzavřít smlouvu na pronájem pozemku ve spoluvlastnictví členů SVJ (část dvora), pokud členové SVJ na členské schůzi tento pronájem konkrétním lidem v nadpoloviční většině odsouhlasili?

Kdy je nutné zvolit si správce společné věci? 

Prodej předmětu uhrazeného operativním leasingem za 2 roky

ID19402 | | Ing. Matěj Nešleha

Když koupíme od leasingové společnosti předmět za 1 000 Kč zůstatkové hodnoty, můžeme jej za 1 000 Kč též prodat jako zboží dalšímu subjektu? Přesný popis situace je následující: s. r. o. A si od leasingové společnosti pronajme formou operativního leasingu na 2 roky automobil, jehož pořizovací hodnota byla 300 000 Kč. Za dva roky, po doplacení operativního leasingu, bude tento automobil prodán jiné s. r. o. B, která ho od leasingové společnosti za 1 000 Kč koupí. Zaeviduje jej jako zboží, které obratem prodá původnímu s. r. o. A taktéž za 1 000 Kč. Je tento postup v pořádku, případně jaká jsou úskalí, pokud by se takto postupovalo? Myslím tím především výši prodejní ceny, odpisy apod.?

Postoupení pohledávek mezi spojenými osobami

ID19268 | | RNDr. Libor Fiala

Tuzemská společnost s. r. o. chce postoupit pohledávky mateřské společnosti sídlící v Číně. Pohledávky jsou: a) z obchodního styku, b) z nadměrných odpočtů z roku 2012 za finančním úřadem, u kterých v současnosti probíhá odvolací řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o spojené osoby, prosím o vyjádření: a) jak pohledávky ocenit ke dni postoupení, jaké budou daňové dopady, a b) jestli vůbec lze postoupit pohledávku za finančním úřadem?

Příplatek k základnímu kapitálu

ID19082 | | RNDr. Libor Fiala

Jedná o obchodní korporace založené před rokem 2014 podle ObchZ, které se nepodřídily ZOK. Pokud se společníci dohodnou na dobrovolném příspěvku mimo základní kapitál a valná hromada toto schválí, je nutný notářský zápis a ověřené podpisy na dohodě o poskytnutém příspěvku? Tento notářský zápis není nutný u korporací, které byly založeny po roce 2014?

Lze i takto započítat – MD 355/D 413, MD 365/D 355, MD 413/D 429. Pokud by nedošlo k započtení a dobrovolný příspěvek by chtěli společníci zpět, nesměla by mít společnost neuhrazené ztráty minulých let? Příjem by se snížil o nabývací cenu podílu a výplata by podléhala 15% dani? Stejné zdanění by bylo při výplatě rezervního fondu společníkům?

Tvorba rezervního fondu

ID18070 | | Ing. Ivana Pilařová

Korporace, které se nepodřídily NOZ, by měly tvořit i nadále rezervní fond. Jaké sankce a od koho hrozí, pokud tak nečiní? Je správný postup pro tvorbu rezervního fondu, když v roce následujícím po tom, v němž korporace dosáhla zisku, rozhodne valná hromada o tvorbě rezervního fondu, a ta se následně proúčtuje?

Reklamace použitého zboží

ID19137 | | JUDr. Vlasta Víghová

Prodáváme zboží na aukro.cz. Stav zboží je uveden „použité“. V popisu je uvedeno, že zboží je použitelné, ale jsou např. prasklé plastové díly, a proto se na zboží nevztahuje záruka. Je to v souladu se zákonem a který zákon to upravuje?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru