Otázky v kategorii: Občanské právo

počet otázek v kategorii: 784Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zveřejnění smluv u SVJ

ID19763 | | Ing. Kateřina Kurková

Musí SVJ někde zveřejňovat uzavřené smlouvy (např. opravy nad 50 000 Kč, úklid, vedení účetnictví)?

Výměna oken a dveří v jednotce a SVJ

ID19753 | | Ing. Kateřina Kurková

Jak správně postupovat po účetní, daňové, ale i právní stránce, jestliže vlastník jednotky se rozhodne vyměnit si okna a vstupní dveře do jednotky? 

a) má právo na proplacení těchto výměn,

b) musí mít k výměně souhlas SVJ?

Doplňující otázka k dotazu ID č. 19326 z 5. 5. 2017 - Sdružení podnikajících osob od roku 2018

ID19752 | | JUDr. Vlasta Víghová

Musí se sdružení podnikatelů přeměnit na s. r. o.?

Audit účetní závěrky

ID19709 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Zajímalo by mne, zda-li je stále povinný audit účetní závěrky u neziskové organizace, pokud obdrží dotaci nad 1.mil. Kč, nebo jestli je předpis č. 248/1995 Sb. zrušen zákonem č. 89/2012 Sb.?

Pozemek s lesem - prodej dřeva

ID19576 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společnost s. r. o. zabývající se nákupem dřeva na stojato, jeho vytěžením a prodejem, koupila v květnu 2017 les včetně pozemku. Na kupní smlouvě je uvedena pouze souhrnná cena pozemku 460 000 Kč (včetně stojícího dřeva). Společnost plánuje během roku dřevo vytěžit a pozemek si dále nechat (možná v budoucnu prodat). Protože v kupní smlouvě nebylo ošetřeno rozdělení kupní ceny za les a za pozemek, nechá si společnost toto ocenění vyčíslit znalcem, aby mohla zaúčtovat pozemek do majetku a les do nákladů. Uvažuje společnost správně? Kam bude v tomto případě patřit náklad za ocenění znalcem? Má se to poměrně rozdělit mezi pozemek a les? Pokud by společnost po vytěžení pozemek opět zalesnila, jak se o tom bude účtovat? 

Odpis pohledávky

ID19707 | | Ing. Martin Děrgel

Odpis pohledávek dle § 24 odst. 2 písm. y) bod 4. Rozsudkem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou byl společnosti JEVEL GASTRO, s. r. o. uložen trest zrušení právnické osoby – 25. 2. 2016. Byl ustanoven likvidátor Mgr. Robert Hynek z Prahy. V Obchodním věstníku zveřejnil likvidátor výzvu k přihlášení pohledávek do 7. 10. 2016. O této skutečnosti jsme se dozvěděli až při roční uzávěrce za 2016. Přihlášku pohledávek jsme odeslali až 8. 3. 2017. Žádná odezva ze strany likvidátora nebyla. Likvidátor sestavil zprávu o likvidaci k 30. 11. 2016. Likvidátorovi se nepodařilo dohledat žádný majetek, společnost na adrese OR neznámá, žádné movité věci nebyly nalezeny. Součástí této zprávy je seznam přihlášených pohledávek, pohledávky naší firmy zde nejsou uvedeny. Opravné položky dle § 8a odst. 1 v roce 2016 byly vytvořeny a k 31. 5. 2017 byly dotvořeny dle lhůty po splatnosti do výše 50 a 100 %. Dne 15. 6. 2017 byla firma vymazána z OR. Pohledávky bychom měli odepsat. K jakému termínu? Ke dni výmazu 15. 6., nebo raději 14. 6. 2017? Je možné provést 100% daňový odpis i na pohledávky, ke kterým jsme dotvořili opravné položky do výše 100 % až 31. 5. 2017? Paní auditorka nás upozornila, že likvidace nemůže skončit, pokud budou v účetnictví závazky a pokud jim podepíšeme prominutí dluhu, půjde z naší strany o nedaňový výdaj. Likvidátor nesestavil zahajovací likvidační rozvahu, neboť od společnosti neobdržel účetnictví ani žádné doklady. Lze tedy pohledávky odepsat daňově do výše vytvořené opravné položky? 

Exekuce - oznamovací povinnost při nástupu do zaměstnání

ID19551 | | JUDr. Marcela Smutná

Podle § 294 odst. 2: ,,Zjistí-li ten, u koho povinný nastoupil nově do práce, že byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, oznámí to bez odkladu soudu, který výkon nařídil."

1. Tím to je myšleno kontaktovat exekutora podle čísla exekuce na zápočtovém listu a nebo přímo soud, který rozhodl o exekuci? Na zápočtovém listu se uvádí pouze číslo exekuce pořadí popř. částka. Soud, který rozhodl o exekuci, se do zápočtového listu neuvádí.

2. Hrozí zaměstnavateli nějaký postih pokud soud nekontaktuje? Z důvodu, že např. nový zaměstnanec nedodá zápočtový list nebo neuvede do dotazníku, že má srážky ze mzdy.

Společné jmění manželů

ID19574 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je možné, aby jeden z manželů, kteří vlastní ve SJM nemovitou věc, mohl nějakým způsobem s majetkem nakládat ze své vlastní vůle? Konkrétně jde o to, zda může darovat (bezúplatně převést) svůj podíl např. na potomka (aby jednu polovinu věci vlastnil manžel a druhou syn/dcera)? Případně, jaký postup by byl správný dle aktuální legislativy? 

Doplnění dotazu "SVJ - společné prostory" z 29.4.2017 (ID 19364)

ID19513 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dobrý den - prosím o doplnění otázky pro náš případ - byty byly předány do osobního vlastnictví ještě dle původního zákona č. 72/1994 Sb. Omlouvám se za to, že jsem v dotazu neuvedl.

Koupě obchodního závodu (společnosti) a povinnosti vůči FÚ

ID11750 | | Ing. Pavel Matějka

Dle NOZ musí daňový subjekt při koupi obchodního závodu či jeho části (dříve společnosti) do 15 dnů od sjednání smlouvy předložit tuto smlouvu správci daně. Co se touto koupí myslí? Jde o smlouvu, kde se daňový subjekt stává společníkem, neboť koupil obchodní podíl či jeho část, nebo o smlouvu, kdy se převádí aktiva a pasiva firmy prodávajícího do majetku firmy kupujícího?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru