Otázky v kategorii: Neziskové organizace

počet otázek v kategorii: 22Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Doplnění dotazu

ID19689 | | Ing. Zdeněk Morávek

Pokud by u ředitele OPS, který svou funkci vykonává zdarma, byly náklady na vzdělání související s činností OPS příjmem podléhajícím zdanění, bylo by možné, aby OPS vyplatila řediteli příspěvek na vzdělání? Ředitel by pak do daňového přiznání zahrnul příspěvek na vzdělání a úhradu vzdělání. Byl by takový příspěvek řediteli, který tedy patrně není považován za zaměstnance (nepobírá mzdu), daňově uznatelným výdajem i pro OPS?

Nárok na odpočet DPH

ID19666 | | Ing. Zdeněk Morávek

Zapsaný spolek, nezisková organizace, plátce DPH, který má v daném roce má krátící koeficient 50 %, pořádá na území ČR kulturní akce. Pořádání kulturních akci je zakotveno i ve stanovách spolku. Některé kulturní akce jsou posouzené z hlediska DPH jako ekonomická činnost (kde je vybírané vstupné a není z něj odváděno DPH podle § 61 písm.e ZDPH) a některé jako neekonomická činnost (kde není vůbec vybírané vstupné). Kdy je možné a v jaké výši uplatnit nárok na odpočet DPH u hudební produkce poskytované umělci z EU (Polska a Slovenska)? 1. Kulturní akce - posouzena jako ekonomická činnost - bylo vybírané vstupné a neodvádělo se z něj DPH podle § 61 písm. e) ZDPH. a) vystoupil na ni individuální umělec z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 15 % na ř. 6 přiznání k DPH tedy 450 Kč - bez nároku na odpočet DPH? b) vystoupila hudební skupina z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 21 % na ř.5 přiznání k DPH tedy 630 Kč - bez nároku na odpočet DPH? 2. Kulturní akce - posouzena jako neekonomická činnost - nebylo vůbec vybírané vstupné. a) vystoupil na ni individuální umělec z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 15 % na ř. 6 přiznání k DPH tedy 450 Kč - nárok na odpočet DPH ve výši 15 % krácený koeficientem na ř.44 tedy 225 Kč ? b) vystoupila hudební skupina z EU za honorář 3 000 Kč - odvedeme DPH ze základu 3 000 Kč ve výši 21 % na ř. 5 přiznání k DPH tedy 630 Kč - nárok na odpočet DPH ve výši 21 % krácený koeficientem na ř. 43 tedy 315 Kč ? c) jedná se o neekonomickou činnost, proto honorář zaplacený individuálnímu umělci nebo hudební skupině není předmětem DPH a vůbec se v přiznání DPH nepromítne?

Vzdělání ředitele neziskovky

ID19544 | | Ing. Zdeněk Morávek

Ředitel OPS vykonává svou funkci zdarma. Je pro OPS daňově uznatelným výdajem vzdělání ředitele (měsíční kurz u specializované firmy), které souvisí s hlavní činností OPS? Kurz by OPS hradila přímo organizátorovi. Vyplývají pro ředitele z částky, která byla společností vynaložena na jeho vzdělání, nějaké povinnosti (daň, odvod pojistného)?

Sociální fond - čerpání

ID19518 | | Josef Rajdl

Jsme vědecko-výzkumná organizace a tvoříme sociální fond ve výši 2 %. Na vedení organizace se obrátila zaměstnankyně se žádostí o příspěvek na léčení. Má závažnou nemoc a byla jí nabídnuta léčba, na kterou ale musí přispět 100 000 Kč. Je možné poskytnout příspěvek, a pokud ano, z jakého titulu?

Technické zhodnocení - transformátor

ID19340 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. V roce 2016 jsme začali pořizovat z investičních prostředků kraje transformátor. Uvedení do provozu bylo v březnu 2017, částka asi 700 000 Kč. Dodatečně však bylo zjištěno, že k tomuto transformátoru nebyl propojen měřič technického maxima. Předpokládané náklady na hlídač i na jeho propojení budou asi 30 000 Kč. Můžeme tímto vzniklé náklady dát jako technické zhodnocení transformátoru? Jak by to bylo v případě, že by byly náklady ne 30 000 Kč, ale vyšší než 40 000? 

Vstupné do muzea - zapsaný spolek

ID19338 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme spolek, který provozuje muzeum ve svých prostorách. Zde vybíráme vstupné. Musím postupovat podle § 61 zákona o dani z přidané hodnoty a vstupné prodávat bez DPH (osvobozená plnění bez nároku na odpočet na vstupu), nebo mohu připočítat DPH ve výši 15 %.

Kupní smlouva za 1 Kč - účtování majetku

ID19339 | | Blažena Petrlíková

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. VUT v Brně nám v roce 2009 v rámci projektu zapůjčila pro výuku Elektronické výukové pracoviště, sestavu za 204 000 Kč, kterou nám chce v letošním roce prodat za symbolickou 1 Kč. Jak máme tuto investici vést v účetnictví my? V jaké ceně? V případě, že by se nejednalo o sestavu, ale o jednotlivé části a cena těchto jednotlivých částí by nebyla vyšší než Kč 40 000 a také by nám vše bylo odprodáno za Kč 1, jak bychom vedli tyto jednotlivé části, v jaké ceně? 

Široký základ daně - členění dle druhů hlavní činnosti

ID19336 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Veřejně prospěšný poplatník se širokým základem daně vykonává v rámci hlavní činnosti několik druhů činnosti. Některé jsou za úhradu (vykonávány příležitostně), jiné jsou bezplatné. Některé druhy činnosti jsou ziskové, jiné ztrátové. Předmětem daně u tohoto poplatníka jsou tedy všechny příjmy (s výjimkou investičních dotací). Je přesto povinností sledovat v účetnictví příjmy a výdaje dle jednotlivých druhů činností? Nebo je možné evidovat příjmy a výdaje bez rozlišení dle druhu? Předpokládám, že pokud by si poplatník zřídil vedlejší činnost, pak ji vždy musí evidovat samostatně.

Školství - externí audit

ID19302 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem. Kdy budeme muset dát udělat externí audit? Jaká jsou kritéria?

 

Zaúčtování daru

ID19283 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme příspěvková organizace zřízená městskou částí a dostali jsme jako dobrý zákazník od firmy dar - přístroj za 1,21 Kč. Skutečná cena je 370 000 Kč. Zeptali jsme se magistrátu, kam odevzdáváme roční závěrku, je to nadřízený našeho zřizovatele a byly nám nabídnuty dvě varianty řešení:

I. V případě, že je již na daňovém dokladu uvedena cena, např. 1,00 Kč (ač neodpovídá reálné ceně), naúčtujete v pořizovací ceně MD 501 / Dal 649.32x MD 902/ Dal 999 - na majetkové kartě pouze uvedete informaci o reálné ceně. Tato varianta je nejčastější u mobilních telefonů.

II. V případě, že na daňovém dokladu žádná cena uvedena není nebo je uvedeno 0,00 Kč, musíte ohodnotit reálnou cenou: MD 558 /Dal 649.32x MD 028 – položka 142 (nebo 151)/088 MD 022 – položka 142 (nebo 151)/ 401.5xx a od dalšího měsíce odepisujete. Můžete nám, prosím, poradit, jak zaúčtovat tento dar, aby to bylo správně i z hlediska daňového?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru