Otázky v kategorii: Daňový řád

počet otázek v kategorii: 276Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prokázání vstupní ceny dlouhodobého majetku

ID19723 | | Ing. Jan Ployer

Daňový poplatník zakoupil v rámci svého podnikání několik nemovitostí. Některé jsou v 5. a některé v 6. odpisové skupině. Průběžně na nemovitostech provádí technická zhodnocení, v podstatě každý rok několik. Daňovým výdajem/nákladem je pak uplatněný daňový odpis ze vstupní/zvýšené vstupní ceny majetku. Lze oprávněně po podnikateli požadovat doložení vstupní ceny majetku po celou dobu odepisování, tedy např. i po 30., 40. letech, kdy ještě bude odepisování probíhat? Není to v rozporu s některou ze zásad daňového řádu, neúměrný požadavek na poplatníka (to aby si poplatník koupil další nemovitost jako archiv, navíc, v jakém stavu budou doklady po 30 letech)? 

Dodatečné daňové přiznání s. r. o.

ID19713 | | Ing. Petra Konderlová

Mám obecný dotaz ohledně dodatečného daňového přiznání u společnosti vedoucí účetnictví. Pokud přijdeme na chybu účtování roku 2016, který již máme uzavřený (byla vytvořena účetní závěrka, odevzdáno daňové přiznání, účtujeme už nějakou dobu v novém období.), tak vytvoříme dodatečné daňové přiznání za rok 2016, kde například přiznáme větší výnosy nebo vykážeme nižší náklady a změní se nám tím daňová povinnost. Daň doplatíme. Jak se ale potom tato skutečnost promítne do nového období roku 2017? Měla bych opravit počáteční stavy účtů a výkazů rozvahy a zisku a ztráty již rozběhnutého období roku 2017 podle uskutečněných oprav? Nebo tuto změnu zaúčtovat až v roce 2017, nebo o tom vůbec neúčtujeme a je to vyřešeno pouze tímto dodatečným daňovým přiznáním?

Zamítnutí odvolání proti výměrům DPH - zaúčtování zůstatku na účtu 343

ID19708 | | Ing. Martin Děrgel

Za období 10/2012 a 12/2012 jsme podali v řádných termínech přiznání k DPH, ve kterých vyšel nadměrný odpočet (dohromady nad 1 mil. Kč). Finanční úřad nám nic nevrátil a v 10/2013 zahájil kontrolu. Kontrola byla ukončena v 10/2015. Na základě výsledků kontroly vystavil FÚ dva platební výměry, kterými nahradil námi podaná přiznání za 10/2012 a 12/2012. V nich náš nárok na vratku výrazně snížil. My jsme se odvolali v 12/2015, nejen protože částka pro vrácení byla stále nad 1mil. Kč. Zamítnutí odvolání nám bylo doručenov 6/2017. Je to definitivní rozhodnutí proti kterému se nelze dále odvolávat, takže bychom to chtěli nějak uzavřít v účetnictví. Můžeme zůstatek na účtu 343 zaúčtovat v roce 2017 do daňových nákladů? Domníváme se, že ano, protože jsme podávali přiznání DPPO za rok 2012 v domnění, že jsme měli tržby 100 + 0 % DPH. Na FÚ to ale přepočetli s tím, že těch 100 bylo vlastně 114 %, takže jsme podle nich prodali jen za 87,72 + 14 % DPH, které jsme museli odvést (resp. které nám nevrátili). Takže rozdíl mezi 100 a 87,72 je naše ztráta (v roce 2012 bylo DPH 14%). Mění něco účetně nebo daňově na dané věci skutečnost, že budeme podávat žalobu ke správnímu soudu? 

Koupě obchodního závodu (společnosti) a povinnosti vůči FÚ

ID11750 | | Ing. Pavel Matějka

Dle NOZ musí daňový subjekt při koupi obchodního závodu či jeho části (dříve společnosti) do 15 dnů od sjednání smlouvy předložit tuto smlouvu správci daně. Co se touto koupí myslí? Jde o smlouvu, kde se daňový subjekt stává společníkem, neboť koupil obchodní podíl či jeho část, nebo o smlouvu, kdy se převádí aktiva a pasiva firmy prodávajícího do majetku firmy kupujícího?

Dodatečné daňové přiznání právnických osob za rok 2014

ID19503 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma musí podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014, snížit výnos a v rozvaze DPH a stav v pokladně řešit půjčku z důvodů rekonstrukce účetnictví. A tím, ze se změní rozvaha a vysledovka roku 2014 musí firma také změnit rozvahu následující roky až do roku 2017 k 1. 1.? Potřebuji, aby ta oprava z r. 2014 byla v rozvaze i k 1. 1.2017. Jedná se o půjčku do pokladny z toku 2014. 

Vydání knihy vlastním nákladem

ID19355 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Spisovatel vydá vlastním nákladem knihu (je autorem díla). Může tuto svou knihu prodávat, pokud nemá živnostenský list? Může uplatnit veškeré náklady na vydání knihy (tisk, grafická spolupráce) hned v prvním roce, kdy mu tyto výdaje vznikly? V rámci autorského čtení bude část knih rozdána. Je třeba nějak evidovat rozdané výtisky?

Spolupracující osoba - přerozdělení nákladů, výnosů

ID19362 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Podnikatel, OSVČ, podnikal se spolupracující osobou - manželkou. V průběhu roku 2016 svoji spolupracující činnost manželka ukončila. Musí podnikatel převést alespoň část nákladů a výnosů na manželku, nebo nemusí, tudíž základ daně z podnikání manželky by byl 0 Kč?

Dodatečný platební výměr

ID19194 | | Ing. Pavel Matějka

V březnu 2017 byl společnosti doručen dodatečný platební výměr na dodatečně doměřenou daň z příjmu právnických osob. Proti tomuto platebnímu výměru se hodláme odvolat. V souvislosti s tímto odvoláním bychom se rádi zeptali na tyto otázky:

1) Je možné v rámci podaného odvolání doložit nějaké nové důkazní prostředky (existuje k této oblasti nějaká soudní judikatura)?

2) Kdy musíme nejpozději zaplatit tuto dodatečně doměřenou daň (společnost bude v případě zamítnutého odvolání podávat žalobu ke krajskému soudu)? Je možné, že správce daně ihned po eventuálním zamítnutém odvolání přistoupí k výkonu daňové exekuce a bude požadovat úhradu dodatečně doměřené daně?

Vstupní cena domu pro stanovení odpisů

ID19020 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba koupí dům, který v prvním roce projde rekonstrukcí (rozvody, střecha, fasáda...). Od druhého roku pronajímá byty v domě. Dům nemá FO v obchodním majetku a nájmy zdaňuje dle § 9. V kupní smlouvě není rozdělena cena za dům a cena za pozemek, obec ale má cenovou mapu. Je správný tento postup stanovení vstupní ceny domu pro určení odpisů: od kupní ceny se odečte cena za pozemky stanovená dle cenové mapy v době koupě a přičtou se náklady na rekonstrukci? V tomto případě budou odpisy zahrnuty v celkové částce skutečných výdajů (u § 9) a v daňovém přiznání se již odpis nikde samostatně neuvádí?

Přerušení živnosti

ID19053 | | Ing. Marta Ženíšková

Živnostník v průběhu roku 2015 přerušil živnost. V Živnostenském rejstříku bylo uvedeno přerušení od 15. 2. 2015 do 31. 12. 2015. Za rok 2015 podal daňové přiznání, přehledy na SP a ZP. Od 1. 1. 2016 do 14. 2. 2016 činnost neprovozoval a v roce 2016 oznámil přerušení živnosti až 15. 2. 2016 (do 31. 12. 2025). Musí podat za rok 2016 nulové daňové přiznání a přehledy na SP, ZP s tím, že uvede 2 měsíce vykonávání samostatné výdělečné činnosti? Musí podávat v dalších letech přerušení činnosti nulové daňové přiznání a přehledy na SP, ZP?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru