Otázky v kategorii: Daň z nemovitých věcí

počet otázek v kategorii: 50Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Změna druhu pozemků v průběhu roku

ID19465 | | Jan Kašpar

V průběhu kalendářního roku došlo ze strany katastrálního úřadu k revizi katastrálního operátu. V důsledku toho došlo ke změně druhu pozemků, což se projeví v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí. Bude poplatník podávat (dodatečné) daňové přiznání k dani z nemovitých věcí ještě v průběhu tohoto roku? Nebo stačí jen oznámit správci daně tyto změny do 30 dnů ode dne, kdy nastaly a daňové přiznání (dílčí nebo řádné) podat k 31. 1. následujícího roku?

Veřejné koupaliště - daň z nemovitých věcí

ID19351 | | Jan Kašpar

S. r. o., kterou vlastní 100% město, provozuje koupaliště a fotbalový stadion. Bude s. r. o. platit daň z nemovitých věcí nebo budou tyto pozemky osvobozeny a dle kterého paragrafu? Je lhostejné, kdo je vlastníkem - s. r. o. nebo město? Budou vždy tyto pozemky osvobozeny a dle jakého paragrafu? V případě, že v roce 2016 začala výstavba sportoviště a ještě v roce 2016 není dokončeno - zohlední se toto v přiznání k dani z nemovitých věcí k 1. 1. 17, nebo se přiznání podávat nebude?

Zúžení SJM

ID18607 | | JUDr. Alena Koutná

Manželé formou notářského zápisu uzavřeli smlouvu, kterou dochází ke změně režimu SJM ve smyslu zúžení společného jmění, kdy vlastníkem nemovitých věcí se stává manželka (vlastníkem dalších položek, např. akcií se stává manžel). Ve smlouvě je dále uvedeno, že oba manželé pro účely vzájemného vypořádání jsou vyrovnáni a touto smlouvou považují své společné jmění za spravedlivě upravené a vypořádané. Návrh na vklad práva byl na KN podán 19. 12. 2016, zápis vkladu byl proveden 16. 1. 2017. Kromě toho došlo ještě začátkem roku 2016 k nákupu dalších 2 nemovitostí, kdy kupujícím byli oba manželé. Vlastníkem těchto nemovitostí se na základě výše uvedené smlouvy stala manželka. Jak bude řešena uvedená změna z hlediska daně z nemovitých věcí pro r. 2017? Je nutné na uvedené 2 nemovitosti podat dílčí nebo řádné přiznání v termínu do 31. 1. 2017?

Osvobození pozemku podle § 4 odst. 1 písm. o)

ID18477 | | JUDr. Alena Koutná

V závěru textu § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 388/1992 Sb. je uvedeno, že od daně jsou osvobozeny „…jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu“. V daném případě se jedná o chodník podél silnice II. třídy na okraji obce v průmyslové zástavbě. Pozemek pod chodníkem je ve vlastnictví právnické osoby, je mimo výrobní areál, který právnická osoba vlastní. Vstup na chodník není omezen, slouží veřejnosti. V evidenci katastru nemovitostí je jako druh pozemku uvedena "ostatní plocha", jako způsob využití pozemku uvedena "ostatní komunikace". Na pozemku je zčásti zámková dlažba uložená do štěrkového lože a zčásti asfaltový povrch.

1) Lze uvedené skutečnosti využít pro osvobození pozemku od daně z nemovitých věcí?

2) Jak poplatník může prokázat, že se jedná o „pozemek určený pro veřejnou dopravu“? Doložení kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem bývá problematické, neboť se často jedná o historicky nedohledatelné doklady. 

Skladová hala z PVC

ID18008 | | JUDr. Alena Koutná

Skladová hala z PVC Na pozemku je vybudována manipulační plocha - zámková dlažba (1 100 m2), jejíž podloží tvoří betonová deska. Na části této manipulační plochy (300 m2) je postavena ocelová konstrukce, která je pomocí kotevních šroubů uchycena k zámkové dlažbě a betonové desce. Ocelová konstrukce tvoří kostru skladové haly, jejíž opláštění a střecha jsou z PVC. Dotaz: lze skladovou halu považovat za stavbu, která není spojena se zemí pevným základem, a tedy nepodléhá dani ze staveb a jednotek?

Převod pozemku do s.r.o.

ID17979 | | Ing. Martin Děrgel

Jediný společník s. r. o. vlastní osobně pozemek ve Franci. Nyní by ho rád vložil do již existující s. r. o. Jaký má toto vliv na daně//účetnictví? Potřebuje ocenění znalce? Jak staré? Má toto vliv na jiné majetkové daně, jako daň z nemovitých věcí/z nabytí nemovitých věcí?

 

Pozemek - zhodnocení - vklad do základního kapitálu - daň z převodu

ID17850 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost nabyla v říjnu 2016 pozemek za cenu odhadní (např. 1 000 Kč) a z této ceny uhradí i daň z převodu nemovitosti (tj. 40 Kč) na základě dohody v kupní smlouvě. Společnost má zájem bez další projektové přípravy a jeho zhodnocení vložit tento pozemek do nové projektové společnosti počátkem příštího roku. Pokud bude vložen pozemek do nové společnosti za cenu vyšší (na základě nového znaleckého posudku, který bude vyhotoven po 1. 1. 2017) hrozí pro původního nabyvatele (tzn. společnost, která pozemek nabyla v říjnu 2016) nebezpečí, že bude muset doplatit daň z převodu i z navýšené hodnoty dle nového znaleckého posudku? Pokud ano, jaký je nezbytný časový odstup z hlediska časového testu, aby k něčemu takovému nedošlo? Jsou vklady stavebních pozemků do nových projektových společností jako jejich základní kapitál osvobozeny od DPH?

Prohlášení vlastníka, zákon č. 366/2013

ID17399 | | JUDr. Alena Koutná

Připravujeme prohlášení vlastníka domu a nejsme si jisti v několika bodech, které se týkají nařízení vlády č. 366/2013 Sb.:

1) Podlahová plocha bytu - § 3 odst. 1 Nařízení - není zde řešen případ, kdy má půdní byt zkosené stropy. Je také u tohoto bytu počítána podlahová plocha jak půdorys (tedy podlaha), anebo se do plochy nějakým způsobem zohledňuje zkosení stěn, např. koeficientem, pouze průmět stropu apod.?

2) Pokud by v bodě 1) byla rozdílná plocha bytu podle půdorysu (podlaha) a při „zohlednění zkosených stěn“, která z těchto ploch by se brala pro výpočet daně z nemovitých věcí tohoto bytu?

3) Jak se má v § 5 odst. 1 písm. i) chápat část věty za čárkou „... které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu“? Je možné např. v případě sklepních kójí si v prohlášení vlastníka uvést, že se jedná o součást daného bytu, a tedy se nejedná o společnou část domu?

4) Podle § 8 odst. 1 písm. f) jsou lodžie společnými částmi domu - co se stane v případě, že si vlastník probourá stěnu oddělující lodžii od pokoje, a prodlouží si tak tento pokoj o plochu lodžie? Jedná se stále o lodžii, a tedy společnou část domu anebo se tomuto vlastníkovi zvětšila plocha bytu, a měla by se tedy udělat změna v prohlášení vlastníka, neboť došlo ke změně spoluvlastnických podílů všech vlastníků?

Prodej bytu - smlouva a zdanění

ID17586 | | JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba bude prodávat byt šest let starý. Nyní budeme chtít po nabyvateli zaplatit zálohu 100 000 Kč. Jaká smlouva by se dle NOZ měla uzavřít - jak postupovat v tomto případě, že nám v říjnu zaplatí zálohu a v listopadu doplatí zbytek a převedeme byt na nabyvatele? Jaké se uzavírají smlouvy, popřípadě zda je nutný notář k uložení peněz atd.? Pokud dojde k převodu v listopadu (bez ohledu na přijatou zálohu v říjnu) bude platit daň nabyvatel, tj. kupující?

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID17288 | | JUDr. Alena Koutná

Firma s. r. o. se schváleným reorganizačním plánem (řešení úpadku) zřejmě prodá nemovitou věc ještě před nabytím účinnosti novelizace zákonného opatření č. 340/2016 Sb. V rámci insolvenčního řízení po rozhodnutí o úpadku je zatím plátcem nabyvatel, mimo insolvenční řízení je plátcem prodávající. Platí to i při řešení reorganizací, že plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel nebo je zatím plátcem prodejce? Pokud se tedy nedohodnou jinak.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru