Otázky v kategorii: Daň z nabytí nemovitých věcí

počet otázek v kategorii: 90Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Převod firmy (FO)

ID19617 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak nejlépe a nejvýhodněji převést firmu z otce na syna? Otec je FO, velkoobchodní prodej nápojů, vede podvojné účetnictví. Vlastní několik aut (osobní i nákladní), pozemek, halu, kanceláře. Jaký postup máme zvolit, aby byla daňová zátěž co nejmenší? Otec i syn jsou měsíční plátci DPH.

Výstavba bytového domu - daňové dopady

ID19521 | | Ing. Jan Ployer

Dva občané - nepodnikatelé - se dohodli, že koupí pozemek a postaví nebo nechají postavit bytový dům o 12 bytových jednotkách. Stavbu provede stavební firma (s. r. o.) jednoho z nich. Pak si dva byty nechají a ostatní prodají nebo pronajmou. Každý z nich bude vlastníkem jedné poloviny pozemku a jedné poloviny domu. Jaké jsou všechny daňové dopady? Kterých předpisů se tato akce dotýká?

Daň z nabytí pozemku

ID19556 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost nabyla pozemek a jako nabyvatel uhradila daň z nabytí nemovitých věcí. Je tato daň součástí pořizovací ceny pozemku, nebo součástí nákladů běžného období? V případě, že součástí nákladů, je tento náklad daňově uznatelným nákladem? Pozemek bude sloužit k výstavbě výrobní haly, kterou bude společnost (výrobní podnik) následně využívat pro svojí ekonomickou činnost.

Směna pozemků

ID19498 | | JUDr. Alena Koutná

Fyzická sooba A směnila ornou půdu za ornou s fyzickou osobou B bez doplatku. Je nutné podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí? A pokud ano, z jaké ceny se bude vycházet? Je potřeba zhotovit znalecké posudky? Která cena se uvede? 

Předmět daně z nabytí nemovitých věcí u vkladu nemovité věci do obchodní korporace

ID19455 | | Jan Kašpar

V posledním znění zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) je v § 2 odst. 2 uvedeno, že „Jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti ... je předmětem daně pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona…“

Naše společnost nabyla vkladem inženýrskou síť i s budovou a pozemky. Jako předmět daně (po novelizaci zákonného opatření) jsme tedy brali pouze budovu a pozemky, ne kanalizační síť. Ovšem ozval se nám finanční úřad, že dle jejich výkladu, má být základem daně celá částka dle znaleckého posudku (včetně kanalizační sítě). Svůj názor opírají o § 18 zákonného opatření: „Zvláštní cena je v případě … vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti cena nemovité věci určená znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu…“

Zjednodušeně nám bylo řečeno, že platí jiný režim pro to, co je předmětem daně při klasické koupi a jiný režim při vkladu. Je toto možné, když předmět daně je definován v § 2 odst. 2 a nerozlišuje způsob nabytí nemovitosti?

Pořizovací cena nemovitého majetku - daň z nabytí nemovitých věcí

ID19394 | | Jan Kašpar

Je zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí součástí pořizovací ceny nemovitosti? Dle jakého ustanovení?

Parcela - DPH

ID19270 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec prodává stavební parcelu; podléhá tato parcela DPH a dani z nabytí nemovitých věcí?

Daň z nabytí nemovitých věcí u inženýrské sítě

ID19249 | | Ing. Jan Ployer

Podléhá úplatné nabytí inženýrské sítě (zejména vodovodního řadu, kanalizačního potrubí) dani z nabytí nemovitých věcí? Podotýkám, že pozemek, jímž tyto inženýrské sítě jsou vedeny, zůstal ve vlastnictví původního majitele. Nabyvatelem inženýrských sítí se stala společnost Vodovody a kanalizace v únoru 2017. 

Určení srovnávací daňové hodnoty

ID19111 | | Jan Kašpar

Společnost koupila na základě jedné kupní smlouvy 2 budovy. Cena jednotlivých budov byla ve smlouvě určena samostatně. Dle následných znaleckých posudků byla jedna budova koupena za cenu nižší než za cena určená znalcem a druhá budova byla koupena za cenu vyšší než určenou znalcem. Bude se srovnávací daňová hodnota určovat samostatně za každou budovu nebo v souhrnu za celou kupní smlouvu?

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID19097 | | Ing. Jiří Nigrin

V případě osvobození podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů – použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby - lze zahrnout kupní cenu nemovitosti a uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru