Otázky v kategorii: Daň darovací

počet otázek v kategorii: 145Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňová uznatelnost příspěvku na studium

ID19651 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Česká studentka studuje v zahraničí vysokou školu. Od české nadace obdrží příspěvek na studium na základě smlouvy. Nadace má více dárců. Jaký je daňový režim toku peněz: * dárce poskytující dar nadaci * zdanění u nadačního fondu * zdanění u příjemce daru - k úhradě studijních nákladů. 

Převod firmy (FO)

ID19617 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak nejlépe a nejvýhodněji převést firmu z otce na syna? Otec je FO, velkoobchodní prodej nápojů, vede podvojné účetnictví. Vlastní několik aut (osobní i nákladní), pozemek, halu, kanceláře. Jaký postup máme zvolit, aby byla daňová zátěž co nejmenší? Otec i syn jsou měsíční plátci DPH.

Převod nemovitosti

ID19569 | | Jan Kašpar

Společnost s r. o. se dvěma jednateli (majiteli) vlastní budovu v hodnotě 7 mil. Jednatelé chtějí zrušit společnost a ukončit podnikání. Budovu chtějí přepsat na sebe jako fyzické osoby a pronajímat ji. Jak lze tento převod uskutečnit a jaké bude mít finanční dopady na společnost (zůstatková cena), popřípadě na FO? Pokud by společnost budovu darovala, spadne do I. skupiny – příbuzní v řadě přímé -, tím pádem to bude osvobozeno od daně?

Darování penzionu

ID18583 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, postavil penzion, který provozuje. Po pěti letech od kolaudace tento penzion daruje dceři. Jaké daňové povinnosti (DPH, daň z příjmů, daň z nabytí nemovitých věcí, daň darovací) jsou s tímto darem spojené?

Finanční dar místostarostovi

ID18448 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Manžel jako uvolněný místostarosta dostal finanční dar ve výši 40 000 Kč od Městského úřadu za práce nesouvisející s výkonem jeho funkce. Jedná se o příjem podléhající darovací dani nebo dani z příjmu fyzických osob § 10? 

Darovaný obchodní majetek - osvobození od daně

ID18217 | | Ing. Martin Děrgel

Je osvobozen od daně z příjmu darovaný obchodní nemovitý i movitý majetek synovi žijícím ve společné domácnosti s dárcem, který obdarovaný majetek použije také pro své podnikání? Pokud by tento majetek nebyl osvobozen, jak dlouho by musel být vyjmut z podnikání, aby bylo toto darování osvobozeno? A jak je to z pohledu DPH? 

Darovací daň

ID17994 | | Ing. Jan Ployer

Moje babička mi přenechává část pozemku. Zajímá mě, zda musím přiznávat nějakou darovací daň, nebo zda je příbuzenstvo od tohoto osvobozeno? Dále mě zajímá, jaký je další postup, při převodu pozemku. Necháváme dělat geometrický plán a jaké jsou další kroky? Co vše je potřeba zaplatit a kde nahlásit?

Darování pozemků a nemovitosti v přímé linii a povinnosti vůči finančnímu úřadu

ID17985 | | Ing. Pavel Matějka

Byly mi rodiči darovány pozemky a nemovitá věc, tj. rodinný domek (řádná polovina, druhá byla darována bratrovi), na základě darovací smlouvy. Vklad do katastru nemovitosti byl proveden s právními účinky ke dni 19. 8. 2016. Obracím se s prosbou o radu, jaké povinnosti mně a mému bratrovi vznikají vůči finančnímu úřadu. Co vše musíme vyřídit? 

Darování v příbuzenské linii

ID17663 | | Mgr. Václav Pikal

Daňový subjekt vede daňovou evidenci. V roce 2016 zařadí po ukončeném leasingu vozidlo do obchodního majetku. K 31. 12. 2016 vyřadí toto vozidlo do osobního vlastnictví a následně ho daruje švagrové. Osvobozeny od daně jsou bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a vedlejší. Je z tohoto titulu osvobozeno i darování vozidla švagrové, která je ale nevlastní sestrou manželky? Máme za to, že podle občanského zákoníku se jedná o osobu příbuznou ve vedlejší linii, mající společného předka (v tomto případě matku).

Vystoupení účastníka ze společnosti (sdružení)

ID16871 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost (dříve sdružení) 4 osob – matka, otec, syn, strýc. Otec chce vystoupit ze společnosti. Jakým způsobem vypořádat vzájemné vztahy? Je pro vypořádání majetku nutné znalecké ocenění? Je možné, aby otec svůj podíl na majetku převedl na syna, jaké to bude mít daňové následky – daň darovací?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru